OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE DLA ZAMAWIAJĄCYCH ZAKWATEROWANIE ORAZ USŁUGI W APARTMENTACH SPÓŁKI ŠVADLA, s.r.o.

 

Usługodawca:

ŠVADLA, s.r.o.,

se sídlem Čelakovského sady 433/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2

REGON: 24301205

 

1. Postanowienia wstępne

Spółka ŠVADLA, s.r.o., REGON: 24301205 (dalej tylko „Wynajmujący“), wydaje niniejszym w sensie post. § 1751 ustawy nr 89/2012 Dz. ust., Kodeksu cywilnego, w brzmieniu obowiązującym (dalej tylko „Kodeks cywilny“), niniejsze OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE (dalej tylko „OWH“):

 

Przedmiotem niniejszych OWH Wynajmującego jest zmiana warunków realizacji zakwaterowania oraz usług powiązanych dla zamawiającego (dalej tylko „Klient“). OWH są integralną częścią wszelkich porozumień zawartych pomiędzy Wynajmującym a Klientem. W skutek potwierdzenia Oferty Wynajmującego, bądź rezerwacji Klienta (dalej tylko „Rezerwacja“), Klient uznaje poniższe OWH za obowiązujące w związku z wszelkimi świadczeniami związanymi z przedmiotem OWH.

 

2. Rezerwacja usług

Zamówić pobyt w obiekcie APARTAMENTU ŠVADLENKA można wyłącznie w formie pisemnej (pocztą, e-mailem lub na podstawie wypełnienia i wysłania formularza znajdującego się na stronach internetowych Wynajmującego) albo telefonicznie (w takim wypadku jednak zamówienie uważane jest za przyjęte dopiero po jego pisemnym potwierdzeniu.

 

Rezerwacji może Klient dokonać dla siebie albo też na korzyść osoby trzeciej. Rezerwację Wynajmujący może potwierdzić Klientowi w taki sam sposób, w jaki została dokonana. Rezerwacja (Zamówienie) musi zawierać:

 • Imię i nazwisko Klienta
 • Termin pobytu
 • Dane kontaktowe Klienta: numer telefonu, adres miejsca zamieszkania, e-mail
 • Sposób płatności za usługi
 • Ilość zamawianych osób w strukturze osoby dorosłe x dzieci (w wypadku dzieci wiek)
 • Rodzaj oraz ilość zamawianych usług dodatkowych (np. sauna, taxi, obiadokolacja, łóżka dodatkowe, ulokowanie zwierzęcia itp.)

 

Wynajmujący rozpatruje rezerwacje wstępne zazwyczaj do 24 godzin. Potwierdza rezerwacje wstępne, określa opcje, odrzuca rezerwacje wstępne lub proponuje Klientowi inny termin.

Zamówienie pobytu zostaje przyjęte na podstawie pisemnego potwierdzenia od Wynajmującego. Klient jest zobowiązany zaznajomić się z potwierdzeniem rezerwacji i najpóźniej do 24 godzin zgłosić ewentualne zmiany.

 

Rezerwacja jest obowiązująca. W związku z zakresem umownie uzgodnionych usług oraz cen, obowiązujące jest ich zestawienie w potwierdzeniu Rezerwacji.

 

3. Warunki płatności

W celu potwierdzenia Rezerwacji trzeba zapłacić zaliczkę w wysokości 50% ceny zakwaterowania, i to najpóźniej do 5-ciu dni od wytworzenia Rezerwacji. Płatnością zaliczki rozumie się przypisanie odpowiedniej kwoty na rachunek bankowy Wynajmującego, jeżeli nie zostało uzgodnione inaczej. Jeżeli zaliczka nie zostanie przez Klienta zapłacona w należyty sposób, Wynajmujący zastrzega sobie prawo anulować uzgodnioną rezerwację i domagać się po Klientowi odpowiednie opłaty za wycofanie zgodnie z punktem 6 niniejszych OWH.

Cenę zakwaterowania oraz usługi, jak też zaliczkę, Klient powinien zapłacić:

 1. Bądź to przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego (w takim wypadku trzeba przekazać Wynajmującemu po przyjeździe potwierdzenie o dokonaniu płatności) lub
 2. Przekazem pocztowym, który Klient otrzyma na wniosek z listem potwierdzającym (w takim wypadku jest również niezbędne przekazać Wynajmującemu po przyjeździe potwierdzenie o dokonaniu płatności), lub
 3. Kartą płatniczą w formie płatności online przez system płatności na stronach internetowych Wynajmującego, lub
 4. W wyjątkowych wypadkach, po uprzednim porozumieniu pisemnym, w gotówce do rąk Wynajmującego na podstawie wystawienia dokumentu płatności.

 

W cenach nie jest rozpatrzona opłata (za zakwaterowanie, uzdrowiskowa itd.), która zostaje ściągana w wysokości określonej przez ogólnie obowiązujące rozporządzenie odpowiedniego zarządu gminy.

 

Dopłata ceny za zakwaterowanie musi zostać zapłacona najpóźniej 60 dni przed uzgodnioną datą rozpoczęcia pobytu, chyba że strony umowy uzgodniły pisemnie inaczej.

 

W razie opóźnienia Klienta z dokonaniem płatności za świadczone usługi, Wynajmujący ma prawo anulować już potwierdzoną rezerwację Klienta i domagać się po Klientowi oprócz zapłacenia kwoty zaległej, także odsetki za zwłokę w wysokości 0,5% z kwoty zaległej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Wynajmujący zastrzega sobie prawo wykorzystać jakąkolwiek płatność Klienta do zapłacenia jego najstarszej należności/najstarszych należności, którą/które ma wobec Klienta po terminie płatności.

 

4. Prawa i obowiązki Klienta

Klient ma prawo używać przez uzgodniony okres przydzielony apartament. Apartament zostaje przekazywany Klientowi zawsze w sobotę od godziny15:00 do 20:00, chyba że Wynajmujący uzgodni z Klientem pisemnie inaczej. Po uprzednim pisemnym porozumieniu dotyczącym późnego przyjazdu Klienta, Wynajmujący zapewni przekazanie apartamentu za opłatą 350 CZK w czasie od godz. 20:00 do 24:00.

 

Klient jest zobowiązany obchodzić się z mieniem Wynajmującego w sposób oszczędny. Każdą stwierdzoną wadę albo szkodę na urządzeniu Klient jest zobowiązany bezzwłocznie zgłosić do Wynajmującego. Klient jest zobowiązany utrzymywać porządek oraz czystość w apartamencie, w nartowni oraz w pomieszczeniach wspólnych wynajmowanego apartamentu. Klient jest zobowiązany dotrzymywać ciszę nocną w okresie od godziny 22:00 do 6:00. Klient jest zobowiązany zabezpieczyć rzeczy osobiste (wniesione) w taki sposób, by nie mogło dojść do ich kradzieży. Wynajmujący rzeczy takich nie ubezpiecza, a ze względu na charakter wynajmowanego apartamentu oraz warunki eksploatacyjne, za tego rodzaju rzeczy nie odpowiada.

 

Klient ma prawo reklamować ewentualne braki w świadczonych usługach. Reklamację jest zobowiązany wykorzystać w terminie, bez zbędnego zwlekania w taki sposób, by mogło dojść do dokonania naprawy, jeśli będzie to możliwe na miejscu. Bliższe warunki dotyczące reklamacji określa Regulamin reklamacyjny, który jest częścią integralną OWH.

 

Klient jest przy wejściu do wynajmowanego apartamentu zobowiązany odebrać pęk kluczy od budynku, nartowni oraz apartamentu. Stratę pęku kluczy, lub jego części, Klient jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki oznajmić Wynajmującemu. Pęk kluczy jest majątkiem Wynajmującego, przy stracie Klient jest zobowiązany zapłacić koszty związane z wymianą wkładki, kluczy, chipu itp., bądź dalsze koszty, które Wynajmujący będzie zobowiązany ponieść w związku z usunięciem przez taką stratę spowodowanych konsekwencji.

 

Klient jest zobowiązany najpóźniej w chwili wyjazdu zapłacić uzgodnioną cenę, łącznie ewentualnych dalszych kosztów, które zaistniały z powodu usług specjalnych, których domagał się on sam albo jego goście, którzy mu towarzyszą, łącznie ustawowego podatku od towarów i usług.

 

Klient jest odpowiedzialny za osoby, które przyszły do niego w odwiedziny, przez cały czas ich pobytu w obiekcie, i jest zobowiązany towarzyszyć im podczas ich przejścia przez wspólne lokale obiektu. Dla gości Klienta obowiązują takie same obowiązki, jak dla Klienta. Wynajmujący ma prawo, na podstawie własnej decyzji, nie umożliwić wejście innej osobie do obiektu i/lub taką osobę później z obiektu wyprosić.

 

Klient gwarantuje i odpowiada przed Wynajmującym za jakąkolwiek szkodę, którą spowoduje on albo jego gość, lub inne osoby, które z wiedzą czy też zgodnie z wolą Klienta wykorzystują usługi Wynajmującego.

 

Klient jest zobowiązany przekazać apartament Wynajmującemu w stanie, w jakim go odebrał. Jest zobowiązany przede wszystkim do ostatecznego sprzątania, wyjęcia ze zmywarki do naczyń naczynia, wyniesienia koszy na odpadki, pozamiatania i umycia podłogi, zdjęcia pościeli z kołder i poduszek, i dania pościeli i ręczników na jedną gromadę. W wypadku, że Klient nie przekaże apartamentu Wynajmującemu w stanie, w jakim go odebrał, Wynajmujący będzie upoważniony do nałożenia na Klienta karę pieniężną aż do wysokości 1 000 CZK, chyba że Klient przed datą rozpoczęcia pobytu zamówił i zapłacił u Wynajmującego usługę Sprzątanie.

Klient jest zobowiązany opuścić apartament w dniu odjazdu w ustalonym terminie. W wypadku, że Klient nie opuści apartamentu w ustalonym terminie, Wynajmujący będzie upoważniony naliczyć Klientowi dalszy dzień pobytu albo osobiste bagaże Klienta wyprowadzić i zabezpieczyć, by nie doszło do ograniczenia praw dalszych Klientów.

 

Klient ma zabronione:

Umożliwić wejście, pobyt oraz nocleg w wynajętym apartamencie osobom trzecim, pożyczać klucze od wynajętego apartamentu osobom trzecim,

Przesuwać meble do innych pokoi lub lokali bez zgody Wynajmującego,

Palić w pokojach, na korytarzach, w lokalach wspólnych,

Dokonywać ingerencji do sieci elektrycznej, wody, sieci przesyłania danych oraz centralnego ogrzewania,

Wymieniać żarówki za inne o wyższej mocy,

Wnosić do wynajmowanego apartamentu i mieć w wykorzystywanym lokalu, bądź pokoju: substancje palne, wybuchowe i łatwopalne, broń, narkotyki (łącznie marihuany), przedmioty nieskładne, urządzenia gazowe, elektryczne urządzenia grzewcze, elektryczne płyty grzejne oraz pralki,

Modyfikować czy też wymieniać zamki drzwiowe,

Zanieczyszczać lokale wspólne oraz okolice wynajmowanego apartamentu,

Mieć w wynajmowanym apartamencie zwierzęta wszelkiego gatunku, łącznie rybek akwariowych,

Wyrzucać lub wylewać z okien wodę czy też inne ciecze, meble, elektryczny sprzęt domowy, rzeczy użytku osobistego, jedzenie, odpadki i jakiekolwiek inne rzeczy.

 

Warunkiem pobyt w wynajmowanym apartamencie Wynajmującego jest przede wszystkim dotrzymywanie podstawowych reguł współżycia społecznego, tolerancji oraz wzajemnego szacunku w sensie kodeksu cywilnego, dotrzymywanie ciszy nocnej, utrzymywanie porządku oraz czystości we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz obiektu oraz w jego bezpośrednim pobliżu. Za naruszenie obowiązków podanych w niniejszych OWH, Wynajmujący jest upoważniony nałożyć na Klienta karę pieniężną aż do wysokości 1 000 CZK.

 

Prawo na zakwaterowanie w wynajmowanym apartamencie zanika ostatniego dnia zakwaterowania, podanego w potwierdzeniu zamówienia zakwaterowania Wynajmującego.

 

Prawo na zakwaterowanie zanika natychmiast, jeżeli Klient naruszy niniejsze OWH lub też w poważny sposób naruszy reguły współżycia społecznego oraz w wypadku, gdy nie zapłaci Wynajmującemu z wyprzedzeniem usługi zakwaterowania. W takim wypadku Wynajmujący może rozwiązać usługi zakwaterowania nawet bez prawa na zwrot pozostającej kwoty za zakwaterowanie.

 

Prawo na zakwaterowanie w wynajmowanym apartamencie zanika ostatniego dnia pobytu w terminie, na który zostały usługi zakwaterowania zapłacone. Klient jest zobowiązany opuścić apartament i przekazać Wynajmującemu apartament oraz nartownię, łącznie wszelkich należności do godziny 10:00. Niedotrzymanie tego obowiązku podlega karze 1.000 CZK. W razie zakończenia zakwaterowania Klient nie ma prawa do przydzielenia zakwaterowania zastępczego.

 

W wypadku, że Klient nie opuści wynajmowanego apartamentu w sensie poprzedniego ustępu, Wynajmujący będzie upoważniony majątek Klienta na koszt Klienta wyprowadzić. Wynajmujący będzie w takich wypadkach przechowywał majątek Klienta przez okres 2 tygodni w swoich lokalach, a po tym okresie będzie mógł go zlikwidować, lub w związku z wyprowadzeniem i przechowaniem rzeczy Klienta wynajmie firmę specjalistyczną. Klient na wypadek zaistnienia takiej sytuacji upoważnia Wynajmującego, by w jego imieniu, jako deponujący, zawarł w związku z powyższym umowę z wybranym depozytariuszem, i to na normalnych warunkach handlowych.

 

5. Prawa i obowiązki Wynajmującego

Wynajmujący zastrzega sobie prawo zaoferować Klientowi w wyjątkowych sytuacjach inne zakwaterowanie, niż zostało pierwotnie uzgodnione, jeżeli nie odbiega ono zasadniczo od potwierdzonego zamówienia.

 

Wynajmującemu należy prawo swoje usługi kiedykolwiek rozliczyć, bądź też rozliczać je w sposób ciągły.

 

Wynajmujący może przedłużyć Klientowi pobyt jedynie w wypadku, że Wynajmujący ma do dyspozycji wolne pokoje.

 

W wypadku, że Klient zakończy swój pobyt wcześniej, niż zostało uzgodnione w potwierdzeniu Rezerwacji, Wynajmujący ma prawo rozliczyć Klientowi kwotę za cały pobyt, łącznie usług.

 

Wynajmujący jest upoważniony zakończyć świadczenie usług Klientowi i odstąpić od umowy z obowiązywaniem natychmiastowym, nawet bez prawa Klienta do zwrotu pieniędzy, gdy:

 • • Klient naumyślnie lub przez niedbalstwo niszczy mienie Wynajmującego, czy też jego zachowanie pozostaje w sprzeczności z zasadami przyzwoitego zachowania społecznego, moralnością lub jego zachowanie przeszkadza osobom trzecim,
 • • Stan zdrowotny Klienta zagraża zdrowiu osób trzecich oraz personelu,
 • • W razie wystąpienia siły wyższej.

 

Dane osobiste przekazane przez Klienta oraz podane w zamówieniu pobytu Wynajmujący jest upoważniony wykorzystać wyłącznie do celów zawarcia stosunku umowy pomiędzy Wynajmującym a Klientem.

 

6. Warunki anulowania

Jeżeli Klient odstąpi od zawartej umowy, będzie zobowiązany płacić Wynajmującemu poniżej podane opłaty za anulowanie z całkowitej ceny pobytu.

 

Opłaty za anulowanie wynoszą:

 • 30 % z ceny pobytu, jeżeli dojdzie do odstąpienia od umowy ponad 45 dni przed uzgodnioną datą rozpoczęcia pobytu,
 • 70 % z ceny pobytu, jeżeli dojdzie do odstąpienia od umowy od 45–21 dni przed uzgodnioną datą rozpoczęcia pobytu,
 • 100% z ceny pobytu, jeżeli dojdzie do odstąpienia od umowy poniżej 21 dni przed uzgodnioną datą rozpoczęcia pobytu.

 

7. Postanowienia końcowe

Niniejsze OWH są integralną częścią zamówienia zakwaterowania. W wypadku pobytów grupowych mogą zostać uzgodnione inne warunki Rezerwacji. Jeżeli Klient niniejszych warunków nie otrzyma, jest upoważniony domagać się ich u Wynajmującego. Klient ma obowiązek zaznajomić się z warunkami przed dokonaniem Rezerwacji, a Wynajmujący zapewnia w tym celu warunki za pośrednictwem swojej prezentacji na stronach internetowych, formularzy rezerwacyjnych, wypowiedzi mailowej dotyczącej rezerwacji wstępnej i na wniosek. Ogólne warunki handlowe wchodzą w życie w dniu 01.10.2015r. Zmiany oraz dodatki do niniejszych warunków mogą zostać pomiędzy Wynajmującym a Klientem zmodyfikowane indywidualnie wyłącznie w formie pisemnej.

 

W Pradze, w dniu 01.10.2015r.

Jan Pacovský,

pełnomocnik ŠVADLA, s.r.o

© 2015 Švadla s.r.o. IČ: 24301205 DIČ: CZ24301205 Praha 2, Vinohrady Čelakovského sady 433/10, Sąd miejski w Pradze 194580 C