REGULAMIN REKLAMACJI DLA ZAMAWIAJĄCYCH ZAKWATEROWANIE ORAZ USŁUGI W APARTAMENTACH SPÓŁKI ŠVADLA, s.r.o.

 

Usługodawca:

ŠVADLA, s.r.o.,

z siedzibą przy ul. Čelakovského sady 433/10, Vinohrady, 120 00 Praga 2

REGON: 24301205

 

 

1. Postanowienia wstępne

Spółka ŠVADLA, s.r.o., REGON: 24301205 (dalej tylko „Wynajmujący“), wydaje niniejszym w sensie post. § 1751 ustawy nr 89/2012 Dz. ust., Kodeksu cywilnego, w brzmieniu obowiązującym niniejszy REGULAMIN REKLAMACYJNY (dalej tylko „RR“):

 

Przedmiotem niniejszego RR Wynajmującego jest zmiana stosunków pomiędzy Wynajmującym a Zamawiającym usługi (dalej tylko „Klient“) zaistniałych w związku z odpowiedzialnością za wady udzielonych usług oraz rzeczy. RR dotyczy usług zakwaterowania, wyżywienia, transportu oraz sprzedaży dodatkowej.

 

2. Prawo Klienta na reklamowanie wadliwych usług

Wynajmujący jest odpowiedzialny za należyte i w terminie świadczenie zamówionej i potwierdzonej usługi. Wynajmujący jest zobowiązany Klienta właściwie i w sposób kompletny informować o zakresie oraz warunkach świadczonych usług

 

Klient ma prawo do reklamowania ewentualnych wad w udzielonych usługach oraz wad kupionego towaru, łącznie prawa do ich usunięcia, wymiany, uzupełnienia, ewentualnie do zastępczego świadczenia nowej usługi lub też stosownej zniżki z uzgodnionej ceny zapłaconych usług lub towaru

 

3. Wykorzystanie reklamacji

Klient jest zobowiązany wykorzystać reklamację bez zbędnej zwłoki w taki sposób, by mogło dojść do jej naprawy, jeżeli będzie to możliwe, na miejscu. Reklamację może Klient złożyć ustnie albo pisemnie. W razie złożenia pisemnej reklamacji, w związku z jej treścią obowiązuje postanowienie punktu 5 protokołu reklamacyjnego.

 

Klient przy wykorzystaniu reklamacji przekaże dokument dotyczący udzielonej usługi albo kupna towaru, ewentualnie również rzecz, której wadę reklamuje. Klient udzieli również wszelką możliwą pomoc potrzebną do rozpatrzenia reklamacji, przede wszystkim poda prawdziwe i kompletne informacje, umożliwi pracownikom Wynajmującego wejście do wynajętych lokali służących do zakwaterowania w celu oceny zasadności reklamacji itp.

 

4.1. Postanowienia specjalne dotyczące niektórych rodzajów usług

 

4.1.1. Usługi wyżywienia

Braki dotyczące jakości żywności oraz napojów przeznaczonych do natychmiastowej konsumpcji Klient reklamuje w restauracji natychmiast przy stwierdzeniu braku, przede wszystkim wprost u obsługującego pracownika. Jeżeli braki dotyczące żywności oraz napojów przeznaczonych do natychmiastowej konsumpcji dotyczą ilości oraz wagi, trzeba je reklamować jeszcze przed rozpoczęciem konsumpcji.

 

Wady artykułów spożywczych uważa się za nieusuwalne. Jeżeli zaistnieją wady artykułów spożywczych, żywności lub napojów, Klient ma prawo domagać się ich darmowej wymiany albo zwrotu zapłaconej kwoty, ewentualnie udzielenia zniżki.

 

W razie, gdy nie doszło do dotrzymania właściwej masy, wielkości lub temperatury pokarmów lub napojów, Klient ma prawo domagać się darmowego, właściwego i natychmiastowego usunięcia braku.

 

4.1.2. Usługi zakwaterowania

Reklamację braków dotyczących zakwaterowania można wykorzystać u Wynajmującego bez zbędnej zwłoki. Prawo do reklamacji wady zakwaterowania zaniknie, jeżeli nie została wykorzystana do odejścia Klienta.

 

Klient jest upoważniony domagać się darmowego, właściwego i w terminie przeprowadzonego usunięcia wad, i to zazwyczaj w drodze wymiany wadliwego lub uzupełnienia drobnego wyposażenia apartamentu. Jeżeli nie będzie możliwe usunięcie wady charakteru technicznego w apartamencie przydzielonym klientowi (awaria systemu ogrzewania, słabe ciśnienie wody, niedostatek ciepłej wody, awaria dystrybucji energii elektrycznej itp.), i nie będzie też możliwe zaoferować Klientowi zakwaterowania innego, zastępczego, a mimo tych wad apartament zostanie Klientowi przekazany, Klient ma prawo do zniżki z ceny podstawowej zakwaterowania, lub do odstąpienia od umowy, zazwyczaj przed noclegiem, i do zwrotu zapłaconej ceny za zakwaterowanie.

 

5. Rozpatrywanie reklamacjií

Jeżeli Klient wykorzysta prawo z odpowiedzialności za wady usług, które zostają mu świadczone lub też, które zostały mu już udzielone, obsługując pracownik Wynajmującego jest zobowiązany po niezbędnym sprawdzeniu okoliczności faktycznych oraz prawnych zadecydować o zasadności reklamacji natychmiast, w bardziej skomplikowanych wypadkach do 10 dni. Do tego czasu nie zostaje wliczony czas potrzebny na specjalistyczne rozpatrzenie wady. Rozpatrzenie reklamacji powinno odbyć się najpóźniej do 30 dni od złożenia reklamacji przez Klienta.

 

W razie reklamacji uzasadnionej Wynajmujący jest zobowiązany dokonać darmowego usunięcia wady, udzielić stosownej zniżki z ceny wadliwie udzielonego świadczenia. Przez to nie zostaje naruszone prawo Klienta do odstąpienia od umowy w wypadkach rozpatrzonych przez prawo

 

W razie, że Wynajmujący uważa reklamację za nieuzasadnioną, będzie upoważniony zabezpieczyć ocenę jakości towaru albo usługi przez niezależny organ kontrolny. Jeżeli w drodze takiej oceny dojdzie do potwierdzenia, że reklamacja była nieuzasadniona, koszty związane z dokonaniem oceny ponosi Klient.

 

Jeżeli ustna skarga reklamacyjna nie zostanie rozpatrzona natychmiast, pracownik rozpatrujący reklamację powinien sporządzić z Klientem protokół reklamacyjny (dalej tylko „Protokół reklamacyjny“). W Protokole reklamacyjnym zostaną podane dane osobiste Klienta, dane identyfikacyjne Wynajmującego, dane dotyczące tego, który z pracowników Wynajmującego reklamację rozpatruje, data złożenia reklamacji, przedmiot reklamacji oraz wniosek dotyczący sposobu jej rozpatrzenia. Jeżeli Klient przekaże pracownikowi dokument pisemny czy też inne dokumenty dotyczące rozpatrzenia reklamacji, fakt ten również zostanie podany w Protokole reklamacyjnym. Protokół reklamacyjny zostanie podpisany tak przez pracownika rozpatrującego reklamację, jak też przez Klienta. Klient otrzyma jeden egzemplarz Protokołu reklamacyjnego

 

6. Postanowienia końcowe

Niniejszy RR jest integralną częścią Ogólnych warunków handlowych Wynajmującego

 

Niniejszy RR wchodzi w życie w dniu 01.10.2015r.

 

 

 

W Pradze w dniu 01.10.2015r.

Jan Pacovský,

pełnomocnik ŠVADLA, s.r.o.

© 2015 Švadla s.r.o. REGON: 24301205 NIP: CZ24301205 Praga 2,Vinohrady Čelakovského sady 433/10, Sąd miejski w Pradze 194580 C